A jeruzsálemi Szent Láng nagy csodája

A jeruzsálemi Szent Sír templomban minden év Nagy Szombatján (a Nagyhét szombatján) éjfélkor
megismétlődik a Szent Láng nagyszerű csodája, amely megérint, hatással van, megörvendeztet,
boldogságot és hitet hoz azoknak, akiknek megadatik az a megtiszteltetés és áldás, hogy ott lehetnek
a Szent Láng szertartásán.
A világ minden népéhez fordulok most, tudva azt, hogy egy bűnös ember vagyok, de olyan, aki
megpróbálja életét a hit által jobbá tenni. A legirgalmasabb Isten tett engem méltóvá arra, hogy
megláthassam és megérinthessem az Ő Szent Lángját. Kötelezve érzem magam arra, hogy
őszinteséggel és töredelemmel írjak erről a megrendítő csodáról, hogy az ismert legyen mindenki
előtt, aki nem is tud róla; és kívánom, hogy ők is elmenjenek, és azt közelről láthassák.
A csoda leírása
1.A Szent Sír előkészítése:
Nagyszombat reggel a Szent Láng szertartása előtt megtörténik a Sír nagyon alapos
ellenőrzése, majd azután az aznap reggel elkészített méz és viasz keverékével lepecsételik azt. Ez az
ellenőrzés úgy történik, hogy mindenki meggyőződhessen arról, hogy semmi olyan nincs a Szent
Sírban, ami lángot okozhatna. Miután a sírt lepecsételték, az elöljárók megpecsételik azt saját
pecsétjeikkel.Az összes többi felekezet, melynek birtokjoga van a Szent Sírban, nagy érdeklődést
mutat ezen eljárás irányában. Ez az érdeklődés nem egy mellékes dolog. Ha (akár) egyetlen évben
nem történik meg a csoda, amikor a görög ortodox patriarcha végzi a szertartást, akkor a többi
felekezetek megpróbálják majd maguknak megszerezni a Szent Sírban az elsőséget.Az ellenőrzés 10
órakor kezdődik és 11 órakor fejeződik be. Miközben ez történik, ortodox arabok demonstrálnak a
templomban ortodox jogaikért. Azt is meg kell jegyezni, hogy a Szent Sírnak ezt az aprólékos
ellenőrzését figyelik az örmények és más felekezetek jelenlévő tagjai is.
2. A Szent Láng szertartása:
A Szent Láng szertartása 12 órakor kezdődik és három szakaszból áll: a.) litánia[1], b.) a
patriarcha belépése a Szent Sírba, c.) a patriarcha imádsága a Szent Láng lejöveteléért.A hagyományt
követve Nagy Szombat éjfélkor a görög ortodox patriarcha és kisérői – főpapok, papok és diakónusok
– belépnek a Szent Sírba, mialatt a harangok gyászos hangon konganak. A patriarcha belépése előtt a
Szent Templom sekrestyéjének az őrzője odahozza a ki nem alvó olajmécsest (ezt helyezik ki aznap,
hogy majd a Szent Lánggal meggyújtsák). Jakab apostol templomának belső bejáratán át lép be a
patriarcha a templomba és leül a patriarchai trónusra. Azután az örmények, arabok, koptok, és más
(egyházak) képviselői kezet csókolnak a patriarchának, hogy így elnyerjék annak a jogát, hogy
megkapják majd a Szent Lángot. A kiváltságok alapján, ha nem csókolnák meg az ortodox patriarcha
kezét, nem lenne rá joguk, hogy a kezeiből megkapják a Szent Lángot. Rögtön ezután kezdődik a
szent istentisztelet, melynek során háromszor is megkerülik a Szent Sírt, majd megállnak a Szent Sír
előtt, ahol a tisztségviselők is állnak. A litánia után a Szent Sír lepecsételését megbontják, a patriarcha
leveszi főpapi ruházatát és csupán fehér papi öltözete marad rajta. Azután Jeruzsálem kormányzója,
valamint a rendőrség vezetője mindenki szeme előtt megvizsgálják a patriarchát, hogy mindenki
megbizonyosodjon afelől, hogy semmit sem visz be (a sírba), amivel tüzet tudna gyújtani.Ezután a
patriarcha őszentsége[2] átveszi a kialudt (nem égő) fáklyákat, és belép a Szent Kivórionba[3] az
örmény kísérővel. A Szent Templomban és a Szent Sírban az összes lámpást eloltják és semmi
(fényforrás) nincs bekapcsolva.
3. Hogyan jelenik meg a Szent Láng:
A Szent Sír belsejében a patriarcha térdepelve imádkozik, és olvassa a különleges kérő
(imádságokat) kérve a mi Urunkat, Jézus Krisztust, hogy küldje le ajándék gyanánt a Szent Lángot az
emberek megszentelésére. És a legnagyobb csendben, éppen abban az órában, amikor a patriarcha
imádkozik, egy sóhaj hallatszik és majdnem egy időben mindenünnen átszűrődnek a Szent Láng kék
és fehér felvillanásai, mintha fényképezők vakuinak milliói lennének bekapcsolva, átjárva a falakat és
csodálatos módon meggyújtva az összes mécseseket (a templomban). A Szent Sírban lévő fáklyákat is
– melyeket imádsága közben a patriarcha kezében tart – fellobbantja a Szent Láng. A tömeg
ujjongásban tör ki, miközben az öröm és hit könnyei törnek elő az emberek szemeiből.Néhány
pillanatig a Szent Láng (egyáltalán) nem mutatja a tűz tulajdonságait. Ez az első percekben történik
így, miután a patriarcha kijön a Szent Sírból és átadja a népnek a Lángot. Bárki megérintheti a 33
gyertya lángját, és nem égeti meg magát. 33 perc elteltével a láng a megszokottá válik.
Általánosságban a Szent Lángról
Egyedül a görög ortodox patriarchának van meg az az előjoga, tisztelete, és hatalma, hogy
elvégezze ezt a szertartást. Történtek kísérletek más felekezetek részéről is arra, hogy előidézzék ezt
a csodát, de ez nem sikerült nekik. Például 1549-ben a történelmi feljegyzések szerint az örmények
megvesztegették Murád szultánt, hogy adjon nekik engedélyt arra, hogy bemehessenek a Szent Sír
Templomába és elvégezzék a szertartást. A szultán valóban megadta nekik az engedélyt, az örmények
pedig beléptek a templomba, és kizárták az ortodoxokat. Az ortodox patriarcha, amikor látta, hogy az
örmények a templomban vannak, szomorúsággal eltelve letérdelt és a templomon kívül imádkozott
közel az egyik oszlophoz. Hirtelen meghasadt az oszlop és onnan tört elő a Láng meggyújtva a
patriarcha fáklyáit. Az agarénusok[4] emírje az út melletti minaretből figyelte őt. Amikor ezeket az
eseményeket látta, felkiáltott: „Nagy a keresztények hite! Egy az igaz Isten, a keresztények Istene!
Hiszek Krisztusban, aki feltámadt halottaiból. Letérdelek Előtte, mint Istenem előtt.” Hitének
megvallása után leugrott a minaretből, de nem sérült meg. A muszlimok elfogták őt és lefejezték.
Ereklyéit a mai napig őrzik a jeruzsálemi Szent Szűz Monostorban.
A Szent Láng csodálatos módon jelképezi előttünk Krisztus feltámadását és (mintegy) emlékeztet rá.
Istentől ajándékozott csoda ez évszázadok óta , mely a világ Világosságából ered, és ez a Világosság a
világ számára: Krisztus. A tudomány nem képes megmagyarázni ezt a hatalmas csodát, és eddig még
a tudományok sem próbálták ezt soha megmagyarázni, még elméleti módon sem. Ezenkívül, hogy is
lehetne képes bárki arra, hogy megmagyarázzon egy igazi csodát?Évente sok ember nézi meg a Szent
lángot, és erőteljesen érzik maguk között Isten jelenlétét. Ennek a Lángnak kellene megvilágítania az
emberiséget egy jobb jövő számára.
Az én tanúságom
1994 Húsvétján (Pászkáján) közelről figyeltem a Szent Láng szertartását, és amatőr kamerámmal
videóra is vettem azt. Láttam a Szent Lángot a Szent Sír Templomon keresztül (haladva), és énelőttem
is áthaladt a tömeg fölött egy lángcsóva, meggyújtva egy öreg ember fáklyáját is. Megérintettem a
lángot, megmostam vele az arcomat és nem égetett meg. Mérhetetlen békesség töltötte el a
lelkemet, és éreztem magamban, hogy az erőm is megnövekedett.
Forrás: http://www.holylight.gr/agiofos/holyli.htm
Fordította: Szabó Roland
Megjelent: Élet és Világosság XVI. évf. 2. szám és Görögkatolikus Szemle XXI. évf. 4. szám

[1] A görög szó „könyörgést” jelent. (ford.)
[2] Az eredeti szövegben „őboldogsága” szerepel. (ford.)
[3] A görög szó „serleget” jelent, de így nevezik az oltárasztal felé boruló baldachint is görögül. Jelen
esetben a Szent Sír egyik elnevezése. (ford.)
[4] Az „agarénusok” elnevezés a bibliai Ágárra (Hágárra), Izmael anyjára vezethető vissza, akitől a
hagyományos felfogás szerint az arabok származnak. A bizánci szóhasználatban az összes
mohamedán népeket jelöli a szó.