Tagság

Az Egyesület pártoló tagja:

Pártoló tag lehet az a jogi vagy -büntetlen előéletű- természetes személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, illetve aki, az Egyesület Alapszabályát elfogadja és kötelezettséget vállal erkölcsi, szakmai és anyagi támogatására, valamint fizeti a pártoló tagság számára megállapított tagdíjat. A pártoló tagok felvételéről az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés dönt. A pártoló tagság időtartama minimum 6 hónap.

A pártoló tag jogai:

– tanácskozási, javaslattételi joggal részt vehet a Közgyűlésen és rendezvényeken
– tisztségre nem választható, szavazati joga nincs
– igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait
– élhet a pártoló tagságot megillető kedvezményekkel

Az Egyesület pártoló tagjának kötelezettségei:

– köteles betartani az Egyesület Alapszabályát
– az általa írásbeli megállapodásban vállalt erkölcsi, szakmai és anyagi támogatás biztosítása
– az Egyesület pártoló tagja tagdíj fizetésére köteles, melynek összege 500,- Ft/hó

Az Egyesület rendes tagja:

Az Egyesület rendes tagjává válhat az a büntetlen előéletű, nagykorú természetes személy, aki támogatja az egyesület céljait, elfogadja az Egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy rendszeresen fizeti a tagdíjat és aktív tevékenységével részt vesz az Egyesület munkájában, feladatainak megvalósításában. A rendes tagok felvételéről az Egyesület Elnöksége dönt.

A rendes tag jogai:

– részt vehet az Egyesület tevékenységében, ülésein, rendezvényein, továbbá a közgyűlés határozatainak meghozatalában
– észrevételeket, javaslatokat tehet
– felvilágoítást kérhet az Egyesület tevékenységéről
– választhat ill. választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, az Egyesület tisztségeire

Az Egyesület rendes tagjának kötelezettségei:

– köteles betartani az Egyesület Alapszabályát
– részt venni az Egyesület munkájában
– elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását
– az Egyesület rendes tagja tagdíj fizetésére köteles, melynek összege 1.000,- Ft/hó